Trascrizioni

Take Five

(Versione G. Benson)
Piero MarrasEnfermo (K. Loureiro)

Matteo Ruggiero
 

Take Five

(versione G. Benson)
Simone Bortolami